کارفرما
  • نام شرکت:
    نوو نور دیسک پارس
  • صنعت:
    دارویی